Tricolor Nephthytis

คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นเงินไหลมาไว้จะทำให้เกิดความร่ำรวย ทำให้เงินทองไหลมาสู่บ้านและผู้อาศัย จึงทำให้เกิดความมั่งมี และยังมีความเชื่ออีกว่าต้นเงินไหลมายังช่วยสร้างความเป็นเสน่ห์แก่บ้านและผู้อาศัย

SPONSORED

ใช้โค้ดส่วนลดร้านค้า 5% ” PLANTMMP “

ต้นไม้ยอดนิยม

มอนสเตอร่า
ไจแอนท์

ฟิโลเดนดรอน
ใบมะละกอทอง

ใบบุญ
Frosted Heart

ไทรใบสัก
2 กิ่ง

กระถางต้นไม้

กระถางต้นไม้ 5 นิ้ว รุ่น Popular

กระถางต้นไม้ 7 นิ้ว รุ่น Popular

กระถางต้นไม้ 9 นิ้ว รุ่น Popular

กระถางต้นไม้ 11 นิ้ว รุ่น Popular

กระถางต้นไม้ 13 นิ้ว รุ่น Popular